Νέες διατάξεις ισχύουν από 13 Μαΐου 2020, για τις εργασίες που μπορούν να γίνουν με μια «μικρή» άδεια, αυτή της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Ήδη αυτές οι άδειες ισχύουν από το 2004, αλλά κατά καιρούς προστίθενται νέες εργασίες, διορθώνονται οι υφιστάμενες ή καταργούνται προβλεπόμενες εργασίες, με ταυτόχρονη αλλαγή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοσή τους.

Σκοπός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι να προσαρμόζονται οι εργασίες στις σύγχρονες ανάγκες και να επιλύονται προβλήματα που ανακύπτουν π.χ. Εξοικονομώ κατ’ οίκον, μετατροπές γραφείων σε κατοικίες κλπ.
Επίσης, επειδή πολλά προβλήματα ανακύπτουν από τις ανακαινίσεις διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, δίνεται πλέον βαρύτητα στο ισχύον καταστατικό της πολυκατοικίας και στην προβλεπόμενη πλειοψηφία.
Αναλυτικά σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ισχύουν τα παρακάτω:
Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας;
1) σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση
2) σε τακτοποιημένα αυθαίρετα, καθώς και σε οικόπεδα ή γήπεδα εφόσον:
α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, και
β) σε οικόπεδα, γήπεδα ή κτίσματα, που δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.
3) σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο για τις εκ του νόμου επιτρεπόμενες εργασίες σε αυτά.
Ποιες εργασίες γίνονται με άδεια μικρής κλίμακας;
α) Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες.
β) Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, για κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
γ) Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους.
δ) Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων.
ε) Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών.
στ) Κατασκευή ανελκυστήρα.
ζ) Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς.
η) Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
θ) Τοποθέτηση ικριωμάτων.
ι) Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
ια) Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών.
ιβ) Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων.
ιγ) Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, με χρήση ικριωμάτων.
ιδ) Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων και κατασκευή πέργκολας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες ανεξαρτήτως επιφάνειας.
ιε) Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., τύπου compa.
ιστ) Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις.
ιζ) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό.
ιη) Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
ιθ) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.
κ) Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
κα) Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο πόλης.
κβ) Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
κγ) Κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
κδ) Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για επαγγελματική χρήση.
κε) Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.
κστ) Ανακατασκευή στέγης.
κζ) Λειτουργική συνένωση χώρων.
κθ) Τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας.
λ) Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
λα) Στέγαστρα και προστεγάσματα, υπό προϋποθέσεις.
λβ) Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, όπου επιτρέπεται.
λγ) Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο.
λδ) Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων.
λε) Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών.
λστ) Διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών.
λζ) Εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού.
λη) Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων, εκτός παραδοσιακών οικισμών.
λθ) Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα.
μ) Εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων.
Ποια είναι τα απαιτούμενα γενικά δικαιολογητικά;
α. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.
β. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.
γ. Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και Προϋπολογισμός Έργου.
δ. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο.
ε. Φωτογραφίες του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού.
στ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κλπ.).
ζ. Κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, όπου απαιτείται.
Επίσης κατά περίπτωση απαιτούνται και πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως:
α) Σχέδια κατόψεων και τομών.
β) Σχέδια όψεων.
γ) Πιστοποιητικό στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη.
δ) Στατική μελέτη από αρμόδιο μηχανικό.
ε) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ή τεχνική έκθεση αρμοδίου.
στ) Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης κ.ά.
Ποια είναι τα SOS που πρέπει να προσέχουμε;
  • Για εργασίες σε κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών, βάση του κανονισμού της πολυκατοικίας ή της πλειοψηφίας που αναφέρεται στον κανονισμό, εφόσον υπάρχει.
  • Υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις όταν οι εργασίες αφορούν διατηρητέα κτίρια ή για κτίρια που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς,περιοχές φυσικού κάλλους, κλπ.
  • Τα κτίσματα που έχουν τακτοποιηθεί με το νόμο αυθαιρέτων, πρέπει να έχουν εξοφλήσει το πρόστιμο και να έχει υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα η οριστική δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή δήλωση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση.
  • Για ορισμένες κατηγορίες και κυρίως σε μεγάλες ανακαινίσεις, όπου οι εργασίες είναι εκτεταμένες π.χ. εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων, επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις κ.ά. και ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ, ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, τότε απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
  • Σε περίπτωση θερμομόνωσης διαμερίσματοςκαθίσταται υποχρεωτική η εξασφάλιση της συναίνεσης της πολυκατοικίας σύμφωνα με τον Κανονισμό ή την απόφαση της πλειοψηφίας που καθορίζει.
  • Δεν περιφράζονται γήπεδα που απέχουν λιγότερο από 500 μέτρααπό τη θάλασσα.
  • Περιφράζουμε με συρματόπλεγμα τα μη ρυμοτομούμενα οικόπεδα σε εντός σχεδίου περιοχές.
  • Σε περιπτώσεις ρυμοτομούμενων οικοπέδων, επιτρέπονται οι εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα.
  • Γίνεται η λειτουργική συνένωση(π.χ. καταστημάτων) που είναι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες ή ανήκουν σε ξεχωριστά οικόπεδα, με τη συναίνεση, με αυξημένη πλειοψηφία 67% των συνιδιοκτητών των όμορων οικοπέδων ή των όμορων αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου.
  • Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, απαιτείται:
α) Πλήρης μελέτη εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
β) Μελέτη κατανομής δαπανών για όλο το κτίριο, εφ’ όσον τροποποιείται η υπάρχουσα μελέτη,
γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ΠΕΑ) και
δ) Τεχνική έκθεση, σύμφωνα με την οποία να επιτυγχάνεται βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης και η ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ σε ό,τι αφορά το προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης.
Τι ισχύει για τις εργασίες με Άδεια Μικρής Κλίμακας και παράγουν «μπάζα»;
Για την έκδοση της άδειας απαιτούνται τα εξής:
α) Υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και
β) Αντίγραφο υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη ότι θα μεριμνήσει για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης που να καλύπτει τη γεωγραφική περιοχή, στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες.
Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού

 

https://kataskevesktirion.gr/%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B5/